สพฐ.โดย ศนฐ. มอบหนังสือแนวทางการสร้างงานสร้างอาชีสู่การมีงานทำของโรงเรียนดีประจำตำบล
ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๖๐  หนังสือแจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.


ตอบรับหนังสือแนวทางการสร้างงานอาชีพ
สู่การมีงานทำโรงเรียนดีประจำตำบล  
หรือ คลิกลิ้งค์ตอบรับที่นี่ !!!


 
คลิกดูผลการแจ้งแบบตอบรับ  หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายนำร่องส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ จากสำนักการคลังและ
สินทรัพย์
ที่ศธ04002/ว2786 ลว 20 กันยายน 2559 
ที่ศธ04002/ว2772 ลว 19 กันยายน 2559 

แจ้งงบประมาณนำร่องส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์  หนังสือราชการ สพม. | สพป. | บัญชีแจ้งจัดสรร สพม.
| บัญชีแจ้งจัดสรร สพป. |หนังสือแจ้งจัดสรร โรงเรียนละ 50000บ.การประชุมสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๒๕กรกฎาคม  ถึง ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ รวม ๙จุด จุดละ ๒ วัน  จำนวน ๓๓๐๒ โรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลให้มีมาตรฐานคุณภาพที่สูงขึ้น มีความเข้มเเข็งทั้งด้านวิชาการ งานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
  
คลิกอ่านและดาวโหลดหนังสือราชการและกำหนด
การประชุม
  | ดาวโหลดเอกสารประกอบการบรรยายการพัฒนาผลิตภัณฑ์

                        1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์                                    
สีสันตะวันออกโรงเรียนดีประจำตำบล ๒๕๕๙ เจ้าภาพโดย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ 

วิดีโอ YouTube


ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจิตร 2 “มหกรรมวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนดีประจำตำบล ภาคเหนือตอนล่าง 2016
(Lower North Region Deetambon Academics & Future Careers Exhibition 2016) 
At Montarey Resor

วิดีโอ YouTube

25-26 July 2016
ภาคเหนือ(ตอนบน) การสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2559“โรงเรียนดีประจำตำบล สร้างคน สร้างงาน วางพื้นฐานสู่อาชีพ”ภาคเหนือ(ตอนบน) วันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2559  ณ คุ้มภูคำ    จังหวัด เชียงใหม่
https://drive.google.com/file/d/0B_ok8bn9XyaIU2Z3WXR0QXRDSU0/view?usp=sharing