ด่วน แจ้งสรรงบประมาณเพื่่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2560 หนังสือราชการถึงวันที่ 15 มี.ค.2560 สพป. | สพม. 
สิ่งที่ส่งมาด้วยสพฐ.โดย ศนฐ.จัดประชุมจัดคณะนิเทศ การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพดีตำบล โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2560 ณ โรงเเรมอะเดรียติก
รุ่นที่ 1 วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน                                                       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
รุ่นที่ 2 วันที่ 29 - 30  มีนาคม 2560 ภาคเหนือ ภาคใต้
รุ่นที่ 3 วันที่ 31 มีค. ถึง 1 เม.ย.2560 ภาคกลางและภาคตะวันออก 
 หนังสือราชการ  ถึง สพป. สพม. โปรดตรวจสอบคำสั่งคณะนิเทศด้านล่าง  คณะทำงาน

สพฐ.โดย ศนฐ.จัดประชุมปฏิบัติการวางแผนการจัดเก็บข้อมูลวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2560 โรงเเรมอะเดรียติก
วันที่ 25 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2560
 
หนังสือราชการ  ถึง สพม.  | สพป.

ารจัดสรรงบประมาณ โรงเรียนดีประจำตำบล ปี ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน                        
  ชุดโครงการที่ 9 ทวิศึกษา (การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนากลุ่มโรงเรียนให้มีความพร้อมสูงฯ                      
 ชุดโครงการ โรงเรียนดีประจำตำบล โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
 
 หนังสือแจ้งจัดสรรรงบดำเนินงานเพื่อจัดซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอนและวิชาชีพ (สพป  | สพม.) 
  ใบงวดแจ้งโอนจัดสรร สื่อวัสดุ เพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการ
โรงเรียนดีตำบล ปี 60
 รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับงบดำเนินงานเพือจัดซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอนและวิชาชีพ รุ่น ปี 2560 

สพฐ.โดย ศนฐ.จัดประชุมจัดทำเครื่องมือนิเทศ เครื่องมือการปฏิบัติที่ดี  และเครื่องมือวิจัยโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2560 
หนังสือราชการ  ถึง 
สพป.  | สพม.
              สวัสดีปีใหม่ 2560 บรรยากาศโรงเรียนดีประจำตำบล              

                       1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์                             
สีสันตะวันออกโรงเรียนดีประจำตำบล ๒๕๕๙ เจ้าภาพโดย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ 


ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจิตร 2 “มหกรรมวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนดีประจำตำบล ภาคเหนือตอนล่าง 2016
(Lower North Region Deetambon Academics & Future Careers Exhibition 2016) 
At Montarey Resor