แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์  หนังสือราชการ สพม. | สพป. | บัญชีแจ้งจัดสรร สพม.
| บัญชีแจ้งจัดสรร สพป.




การประชุมสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๒๕กรกฎาคม  ถึง ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ รวม ๙จุด จุดละ ๒ วัน  จำนวน ๓๓๐๒ โรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลให้มีมาตรฐานคุณภาพที่สูงขึ้น มีความเข้มเเข็งทั้งด้านวิชาการ งานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
  
คลิกอ่านและดาวโหลดหนังสือราชการและกำหนด
การประชุม
  | ดาวโหลดเอกสารประกอบการบรรยายการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 สพฐ. โดย ศนฐ. จัดประชุมเตรียมการสัมมนาระดับภูมิภาคระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเเรมเวสเก็ต
 เรสซิเด้นท์ บางบัวทอง  นนทบุรี คลิกอ่านรายละเอียด

 สพฐ. โดย ศนฐ. จัดอบรมกรอบแนวทางการจัดการเรียนรู้โรงเรียนดีปีะจำตำบลสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระหว่างวันที่  
๔ – ๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ  โรงแรมริเวอร์ไซด์  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หนังสือราชการถึงสพม. | สพป.

        สพฐ.โดยศนฐ.แจ้งโอนงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนดีประจำตำบลกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นงานอาชีพและการมีงานทำ สู่ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์และการมีรายได้ระหว่างเรียน


สพฐ.โดย ศนฐ.จัดประชุมบรรณาธิการกิจแนวทางการสร้างงานอาชีพสู่การมีงานทำของโรงเรียนดีประจำตำบลระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ พฤษภาคม 2559  ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
คลิกอ่านรายละเอียด

สพฐ.โดย ศนฐ.จัดประชุมคณะนิเทศการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับประเทศ
ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2559  ณ โรงแรมอะเดรียติด พาเลซ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงมักกะสัน เขตราชเทวกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 2 รุ่น  
คลิกอ่านรายละเอียด 





                                                 
                        1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์                     
สีสันตะวันออกโรงเรียนดีประจำตำบล ๒๕๕๙ เจ้าภาพโดย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ 

วิดีโอ YouTube


ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจิตร 2 “มหกรรมวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนดีประจำตำบล ภาคเหนือตอนล่าง 2016
(Lower North Region Deetambon Academics & Future Careers Exhibition 2016) 
At Montarey Resort 25-26 July 2016

วิดีโอ YouTube


ภาคเหนือ(ตอนบน) การสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2559“โรงเรียนดีประจำตำบล สร้างคน สร้างงาน วางพื้นฐานสู่อาชีพ”ภาคเหนือ(ตอนบน) วันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2559  ณ คุ้มภูคำ    จังหวัด เชียงใหม่
https://drive.google.com/file/d/0B_ok8bn9XyaIU2Z3WXR0QXRDSU0/view?usp=sharing

e-mail : deetambon@esdc.go.th





Ċ
โรงเรียนดี ประจำตำบล,
10 เม.ย. 2559 06:52
Ċ
โรงเรียนดี ประจำตำบล,
10 เม.ย. 2559 07:06
Ċ
โรงเรียนดี ประจำตำบล,
16 เม.ย. 2559 00:09
Ċ
โรงเรียนดี ประจำตำบล,
10 เม.ย. 2559 23:05
Ċ
โรงเรียนดี ประจำตำบล,
10 เม.ย. 2559 23:06
Ċ
โรงเรียนดี ประจำตำบล,
10 เม.ย. 2559 07:10
Ċ
โรงเรียนดี ประจำตำบล,
10 เม.ย. 2559 06:47
Ċ
โรงเรียนดี ประจำตำบล,
10 เม.ย. 2559 06:47