แจ้งการประเมินโรงเรียน

คำชี้แจง เพื่อจัดทำสารสนเทศ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโรงเรียนดีประจำตำบล
 1. โรงเรียนดีประจำตำบลที่ยังไม่ได้ประเมินโปรดคลิกแจ้งวันประเมิน
 2. หลังการประเมินผ่านแล้ว โปรดคลิกแจ้งผลการประเมินผ่านต้นแบบ  วันเดือนปี ประธาน ให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐาน ที่ e-mail : deetambon@esdc.go.th
           3. แจ้งผลการประเมินความยั่งยืน พร้อมแนบหลักฐาน ที่ e-mail : deetambon@esdc.go.th
           4. แจ้งผลงานด้านอาชีพโรงเรียนดีประจำตำบล          
  และโปรดเเนบหลักฐานการประเมินผ่าน  e-mail : deetambon@esdc.go.th  

3.ผู้รับผิดชอบแจ้งผลการประเมินความยั่งยืนหลังวันประเมิน (เฉพาะความยั่งยืน)
และโปรดเเนบหลักฐานการประเมินผ่าน  e-mail : deetambon@esdc.go.th   
                                 
     ด้านอาชีพ