แจ้งการประเมินโรงเรียน

    
ปิดระบบการรายงาน


2. ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง คลิกแจ้งผลการประเมินหลังวันประเมิน (เฉพาะต้นแบบ)   
  และโปรดเเนบหลักฐานการประเมินผ่าน  e-mail : deetambon@esdc.go.th  

3.ผู้รับผิดชอบแจ้งผลการประเมินความยั่งยืนหลังวันประเมิน (เฉพาะความยั่งยืน)
และโปรดเเนบหลักฐานการประเมินผ่าน  e-mail : deetambon@esdc.go.th   
                                 
     ด้านอาชีพ