แจ้งผลงานดีเด่นด้านอาชีพ/ผลิตภัณฑ์สู่อาชีพโรงเรียนดีประจำตำบล

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโรงเรียนดีประจำตำบล แจ้ง ผลงานด้านดีเด่นด้านอาชีพ หรือผลิตภัณฑ์สู่อาชีพของโรงเรียนดีประจำตำบลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลงาน และขอให้โรงเรียนที่แจ้งผลงานดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนด้วย โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ขอขอบคุณที่ช่วยกันตอบวัตถุประสงค์ของเป้าหมาย "โรงเรียนทำมาหากิน"