เอกสารการพัฒนา ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล มีเนื้อหาสาระครอบคลุมคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลตามเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของโรงเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนดีประจำตำบลทั้งโรงเรียนกลุ่มที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบแล้ว และโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการประเมิน
รวมถึงแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาผลงานการปฏิบัติที่ดีเพื่อเผยแพร่และยกย่องเชิดชูเกียรติ  คลิกดาวน์โหลด 

แนวทางการสร้างงานอาชีพสู่การมีงานทำของโรงเรียนดีประจำตำบลมี ๔ แนวทางสำคัญในการใช้หลักสูตรอาชีพสู่การมีงานทำ คือ บูรณาการในระดับหน่วยการเรียนรู้สาระพื้นฐาน จัดทำเป็นหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม จัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอาชีพระยะสั้นในรูปแบบทวิภาคี    นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบดังกล่าว เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปศึกษาเรียนรู้ ต่อยอดความคิดหรือปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน คลิกดาวน์โหลด