ดาวน์โหลด


เอกสารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับประเทศ ปี2560 (รูปแบบ ZIP word | รูปแบบ PDF

 เอกสารพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลที่ สพฐ.ดำเนินการจัดทำ ปี 2559

  เอกสารประกอบการบรรยาย "การพัฒนาผลิตภัณฑ์โรงเรียนดีประจำตำบล"ในงานสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบลระดับภูมิภาค โดย คุณสาวิตรี  พรเศรษฐ์ นักวิชาการอุตสาหกรรม งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 111School1Product  |  กระบวนการออกแบบพัฒนารูปแบบ |  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  |  ออกแบบอย่างไทย


 ารดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลปงบประมาณ ๒๕๕๙


ć
โรงเรียนดี ประจำตำบล,
9 ก.ค. 2559 19:52
ć
โรงเรียนดี ประจำตำบล,
9 ก.ค. 2559 19:53
ć
โรงเรียนดี ประจำตำบล,
9 ก.ค. 2559 19:54
ć
โรงเรียนดี ประจำตำบล,
9 ก.ค. 2559 20:39
ć
โรงเรียนดี ประจำตำบล,
9 ก.ค. 2559 20:37
ć
โรงเรียนดี ประจำตำบล,
9 ก.ค. 2559 20:37
ć
โรงเรียนดี ประจำตำบล,
9 ก.ค. 2559 19:57
Ċ
โรงเรียนดี ประจำตำบล,
9 ก.ค. 2559 19:58
ć
โรงเรียนดี ประจำตำบล,
9 ก.ค. 2559 19:58
ć
โรงเรียนดี ประจำตำบล,
9 ก.ค. 2559 19:59
Ċ
โรงเรียนดี ประจำตำบล,
9 ก.ค. 2559 19:51
ċ
101โรงเรียนดีประจำตำบล.flv
(4774k)
โรงเรียนดี ประจำตำบล,
9 ก.ค. 2559 19:52
Ć
102โรงเรียนดีประจำตำบล.mp3
(5321k)
โรงเรียนดี ประจำตำบล,
9 ก.ค. 2559 19:52