ดาวน์โหลด


https://sites.google.com/a/esdc.go.th/deetambon/home/red3.jpg?attredirects=0 เอกสารประกอบการบรรยาย "การพัฒนาผลิตภัณฑ์โรงเรียนดีประจำตำบล"ในงานสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบลระดับภูมิภาค โดย คุณสาวิตรี  พรเศรษฐ์ นักวิชาการอุตสาหกรรม งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 111School1Product  |  กระบวนการออกแบบพัฒนารูปแบบ |  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  |  ออกแบบอย่างไทย


https://sites.google.com/a/esdc.go.th/deetambon/home/red3.jpg?attredirects=0 ารดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลปงบประมาณ ๒๕๕๙


ć
ไม่ทราบผู้ใช้,
9 ก.ค. 2559 19:53
ć
ไม่ทราบผู้ใช้,
9 ก.ค. 2559 20:39
ć
ไม่ทราบผู้ใช้,
9 ก.ค. 2559 20:37
ć
ไม่ทราบผู้ใช้,
9 ก.ค. 2559 20:37
ć
ไม่ทราบผู้ใช้,
9 ก.ค. 2559 19:57
Ċ
ไม่ทราบผู้ใช้,
9 ก.ค. 2559 19:58
ć
ไม่ทราบผู้ใช้,
9 ก.ค. 2559 19:58
ć
ไม่ทราบผู้ใช้,
9 ก.ค. 2559 19:59
Ċ
ไม่ทราบผู้ใช้,
9 ก.ค. 2559 19:51
ċ
101โรงเรียนดีประจำตำบล.flv
(4774k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
9 ก.ค. 2559 19:52
Ć
102โรงเรียนดีประจำตำบล.mp3
(5321k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
9 ก.ค. 2559 19:52