ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน                        
  ชุดโครงการที่ 9 ทวิศึกษา (การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนากลุ่มโรงเรียนให้มีความพร้อมสูงฯ                      
 ชุดโครงการ โรงเรียนดีประจำตำบล โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
 
 หนังสือแจ้งจัดสรรรงบดำเนินงานเพื่อจัดซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอนและวิชาชีพ (สพป  | สพม.) 
 รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับงบดำเนินงานเพือจัดซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอนและวิชาชีพ รุ่น ปี 2560 

สพฐ.โดย ศนฐ.จัดประชุมจัดทำเครื่องมือนิเทศ เครื่องมือการปฏิบัติที่ดี  และเครื่องมือวิจัยโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2560 
หนังสือราชการ  ถึง สพป.  | สพม.
              สวัสดีปีใหม่ 2560 บรรยากาศโรงเรียนดีประจำตำบล              

                       1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์                             
สีสันตะวันออกโรงเรียนดีประจำตำบล ๒๕๕๙ เจ้าภาพโดย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ 


ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจิตร 2 “มหกรรมวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนดีประจำตำบล ภาคเหนือตอนล่าง 2016
(Lower North Region Deetambon Academics & Future Careers Exhibition 2016) 
At Montarey Resor