แสดงผล
การเเจ้งโรงเรียนที่ผ่านการประเมินต้นแบบ 
แสดงผลการแจ้ง
ประเมินต้นแบบที่ยั่งยืน
(ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560)

สพฐ.โดยศนฐ.ได้จัดให้มีการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2560 iระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2560 ระดับภูมิภาค  ดาวโหลดรายละเอียดสิ่งที่เกี่ยวข้อง

ตอบแบบสอบถามงาน
วิจัยโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2560 

เพื่อศึกษาการดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบล สร้างคน สร้างชาติสำหรับบุคลากรในโครงการ โรงเรียนประจำดีตำบล โรงเรียนดีประจำตำบล+ประชารัฐ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     
(ตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560)
แนวทางการบริหารจัดการโครงการดีประจำตำบลปี 2560 Online

รุ่นที่ 1 วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน      และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 ดาวโหลดภาพประชุม รุ่น 1
รุ่นที่ 2 วันที่ 29 - 30  มีนาคม 2560 ภาคเหนือ และภาคใต้
ดาวโหลดภาพประชุม รุ่น 2
รุ่นที่ 3 วันที่ 31 มีค. ถึง 1 เม.ย.2560 ภาคกลางและภาคตะวันออก  
 หนังสือราชการ  ถึง สพป. สพม. โปรดตรวจสอบคำสั่งคณะนิเทศด้านล่าง  คณะทำงาน
สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะนิเทศขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนหน้า 1- 30 | หน้า 31- หน้า 65   สพฐ.โดย ศนฐ.จัดประชุมปฏิบัติการวางแผนการจัดเก็บข้อมูลวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2560 โรงเเรมอะเดรียติก
วันที่ 25 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2560
 
หนังสือราชการ  ถึง สพม.  | สพป.

แจ้งสรรงบประมาณเพื่่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2560 หนังสือราชการถึงวันที่ 15 มี.ค.2560 สพป. | สพม. สิ่งที่ส่งมาด้วย
ารจัดสรรงบประมาณ โรงเรียนดีประจำตำบล ปี ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน                        
ชุดโครงการที่ 9 ทวิศึกษา (การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนากลุ่มโรงเรียนให้มีความพร้อมสูงฯ                      
 ชุดโครงการ โรงเรียนดีประจำตำบล โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
หนังสือแจ้งจัดสรรรงบดำเนินงานเพื่อจัดซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอนและวิชาชีพ (สพป  | สพม.) 
  บงวดแจ้งโอนจัดสรร สื่อวัสดุ เพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการ

สพฐ.โดย ศนฐ.จัดประชุมจัดทำเครื่องมือนิเทศ เครื่องมือการปฏิบัติที่ดี  และเครื่องมือวิจัยโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2560 
หนังสือราชการ  ถึง 
สพป.  | สพม.

 
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลตามโครงการ  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 
              สวัสดีปีใหม่ 2560 บรรยากาศโรงเรียนดีประจำตำบล              

                       1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์                             
สีสันตะวันออกโรงเรียนดีประจำตำบล ๒๕๕๙ เจ้าภาพโดย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ 


ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจิตร 2 “มหกรรมวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนดีประจำตำบล ภาคเหนือตอนล่าง 2016
(Lower North Region Deetambon Academics & Future Careers Exhibition 2016) 
At Montarey Resor