ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน                        
  GFMIS จัดสรรงบประมาณ การโอนงบประมาณตามโครงการภายใต้ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2560
  ชุดโครงการที่ 9 ทวิศึกษา (การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ)
  รายชื่อโรงเรียนและรายละเอียดในการจัดสรรต่อยอดการพัฒนา best ปี 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนากลุ่มโรงเรียนให้มีความพร้อมสูงฯ                      
 GFMIS จัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ปี 2560
 ชุดโครงการ โรงเรียนดีประจำตำบล โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
 งบดำเนินงานและรายชื่อโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2560
 งบดำเนินงานและรายชื่อโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่น ปี 2560 
 งบดำเนินงานจัดสรรให้โรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิชาการโรงเรียนดีประจำตำบล 3300 โรงเรียน 
              สวัสดีปีใหม่ 2560 บรรยากาศโรงเรียนดีประจำตำบล              

                       1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์                             
สีสันตะวันออกโรงเรียนดีประจำตำบล ๒๕๕๙ เจ้าภาพโดย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ 


ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจิตร 2 “มหกรรมวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนดีประจำตำบล ภาคเหนือตอนล่าง 2016
(Lower North Region Deetambon Academics & Future Careers Exhibition 2016) 
At Montarey Resor