ข่าว/ความเคลื่อนไหว  สพฐ.โดย ศนฐ. จัประชุมเตรียมการสัมมนาระดับภูมิภาคระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเเรมเวสเก็ต 
 เรสซิเด้นท์ บางบัวทอง  นนทบุรี คลิกอ่านรายละเอียด

สพฐ. โดย ศนฐ. จัดอบรมกรอบแนวทางการจัดการเรียนรู้โรงเรียนดีปีะจำตำบลสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระหว่างวันที่  
๔ – ๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ  โรงแรมริเวอร์ไซด์  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หนังสือราชการถึงสพม. | สพป.


สพฐ.โดยศนฐ.แจ้งโอนงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนดีประจำตำบลกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นงานอาชีพและการมีงานทำ สู่
 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์และการมีรายได้ระหว่างเรียนคลิกอ่านรายละเอียด

     
สพฐ.โดย ศนฐ.จัดประชุมบรรณาธิการกิจแนวทางการสร้างงานอาชีพสู่การมีงานทำของโรงเรียนดีประจำตำบลระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔  พฤษภาคม  2559  ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานค คลิกอ่านรายละเอียด


เรื่องโอนจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะการประชุมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา) | หนังสือแจ้ง | 

รายชื่อเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล สพม.


เรื่องโอนจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะการประชุมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา) | หนังสือแจ้ง |
รายชื่อเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลภาคกลาง ตะวันออกตะวันตก
รายชื่อเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล ภาคใต้
รายชื่อเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลภาคเหนือ
รายชื่อเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรายชื่อเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างการประชุมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สพฐ.โดย ศนฐ.จัดประชุมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ  โดยมีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม ๒๒๐ เขตพื้นที่การศึกษา  เขตละ ๒ คน
ć
ไม่ทราบผู้ใช้,
23 ก.พ. 2559 22:01
Ć
เพลง_โรงเรยนดประจำตำบล.mp3
(5416k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
23 ก.พ. 2559 22:33
ċ
เอกสารการประชุมการพัฒนาคุณภาพดีประจำตำบล25591.rar
(783k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
24 ก.พ. 2559 21:10
ć
ไม่ทราบผู้ใช้,
23 ก.พ. 2559 22:02