การประชุมสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๒๕กรกฎาคม ถึง ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

    การประชุมสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๒๕กรกฎาคม  ถึง ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ รวม ๙จุด จุดละ ๒ วัน  จำนวน ๓๓๐๒ โรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลให้มีมาตรฐานคุณภาพที่สูงขึ้น มีความเข้มเเข็งทั้งด้านวิชาการ งานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 


บัญชีจัดสรร  สพป.  |  บัญชีจัดสรร  สพม.  | กำหนดการสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค ๙ จุด
 

 กำหนดการเข้าสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล "อาชีพและผลิตภัณฑ์"ระดับภูมิภาค ภาคกลาง


   กำหนดการสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล "อาชีพและผลิตภัณฑ์" ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 กำหนดการสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล "อาชีพและผลิตภัณฑ์" ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ผู้ประสานงาน                                                                                                                                                             

     ภาคกลาง 3-4 สิงหาคม 2559  ณ โกเด้นดราก้อน รีสอร์ต  จ.สิงห์บุรี    
            นายโสรส   มั่นดี โทรศัพท์  081 852 4263 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง วันที่  1-2  สิงหาคม 2559   ณ โรงแรมโฆษะ  จังหวัด ขอนแก่น
            นายเชษฐพงษ์  สินทรัพย์       ศน. สพป.ขก เขต 1       โทรศัพท์  089-7142662
            นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธ์           ศน. สพป.ขก เขต 2       โทรศัพท์  088-0294122
            นางนิตยา  อินทร์พรหมมา      ศน. สพป.ขก เขต 3       โทรศัพท์  089-8411739
            นายถวิล ทองยา                  ศน. สพป.ขก เขต 4       โทรศัพท์  081-8873499
            นางนงเยาว์  ประสมเพชร        ผอ.กลุ่มนิเทศ สพป.ขก เขต 5  โทรศัพท์ 081-7085394
            นายสมชาย  โพธิ์ศรี               ศน. สพป.ขก เขต 5      โทรศัพท์  091- 0659085
            นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์          ผอ.กลุ่มนิเทศ สพม.25   โทรศัพท์  081-8873499
            นางสุชีรา  สาฆ้อง                  ศน.สพม.25                โทรศัพท์  083-3803967

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โรงแรม อิมพีเรียลสกล 4-5 สิงหาคม 2559
            นายบุญไทย     แสนอุบล    ศน. สพป. สกลนครเขต 3  โทรศัพท์ 086-2267583  
  
   ภาคตะวันออกเฉัยงเหนือตอนล่าง  2-3 สิงหาคม 2559  ณ โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์
              นายอดุลย์  สุชีรัมย์  ศน.สพป.บุรีรัมย์ 1  โทรศัพท์  089-6274027
  
   ภาคเหนือตอนบน ณ โรงเเรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 31 กค.– 1 ส.ค. 2559
            นายมงคล   พุทธัง  รอง.ผอ.สพป.ชม 2 เบอร์โทร 087-1829632 
            นางปภาวรินท์ เรืองประจวบกุล ศน.สพป.ชม. 2  เบอร์โทร 081-9931411
            นายกันตวิชญ์ มะโนคำ  ศน. สพป.ชม. 2  เบอร์โทร 084-5731110
            นายอนุรักษ์  พรมเลข  ศน. สพป.เชียงราย 2  
            นายชัชวาล      แตงกล่อม ศน. สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 เบอร์โทร 087 185 4679
            นางสาวชุลีกร ใหม่เขียว ศน. สพป.ลำพูน  2 เบอร์โทร 081-9608528

    ภาคเหนือตอนล่าง 25 – 26 ก.ค. 2559 ณ Monterey Park resort
            นางมณี  พันธุ์พาณิชย์     สพป.พิจิตร เขต 2         099-9167677
            นายสกุล  หุ่นวัน                 สพป.พิจิตร เขต 2        081-9714091
            นายประเทือง เข็มเพชร สพป.พิจิตร เขต 2         089-7049144
            นายทวี  หาแก้ว         สพป.พิจิตร เขต 2 081-2830396
            นางพรทิพย์  พูลทรัพย์ สพป.พิจิตร เขต 2         089-6384003
            นางธนพรรณ รอดกำเหนิด สพป.พิจิตร เขต 1         089-7998682
            นางยุคลธร สังข์สอน สพป.พิจิตร เขต 1                 091-0264750
            นางเนาวนิตย์ แสงนาค สพป.พิษณุโลก เขต 3 081-9716636
            นางมาราศี  มีโชค สพป.พิษณุโลก เขต 3         084-0482948
            นางวนิดา  อุปธารปรีชา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 089-6443133
            นางวณกร  มะโน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 093-1347518
            นายจรัญ  จากยางโทน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 089-6432660
            นายสมทรง  ศรีอุดกัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2         061-6844938
            น.ส.สิริธทรา  สายบุญตั้ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 098-7988392
            นายเวชยันต์ ธนทวีสกุล สพป.นครสวรรค์ เขต 2 081-2813387
            นายธงชัย  มั่นสุข สพป.อุทัยธานี เขต 1 081-5345117
            นายทวี  คำภาพัก สพป.อุทัยธานี เขต 1 095-6378040
            นายวิเชียร  จันทร สพป.อุทัยธานี เขต 2 095-9589995
            นางสาวธัญรดี  พากเพียร สพม.41 088-2933223
            นางรัตนา  ทั่งทอง สพม.41 086-9388308
            นายสายชล  ทองฤทธิ์   สพม.42 080-5132945  

    ภาคตะวันออก  1-2 สิงหาคม 2559 ณ เคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี

             นายโกวิท สรวงท่าไม้   สพป.จันทบุรี เขต 1   โทรศัพท์  081-377 5542
             นางสาวนิอร  ศณีสุนทร  สพป.ชลบุรี เขต 2
             นายจิระศักดิ์  สุจิรานุธรรม  สพป.ชลบุรี เขต 2
             นายจักรพงศ์  สุวรรณรัศมี สพป.ชลบุรี 2
             นายกอบกิจ  สิทธิธนกานต์ สพป.สมุทรปราการ 1
             นายสุขใจ  ดวงประเสริฐ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
             นายธนพล  แสนยานุภาพ สพป.ระยอง เขต ๑
             นางบุญตา  ศรีวรวิบูลย์ สพป.สระแก้ว เขต ๑
             นายยอดยิ่ง  ทองรอด สพป.สมุทรปราการ เขต ๑
             นางวาสนา  วรรณฉวี สพป.นครนายก

    ภาคใต้ตอนล่าง ๔-๕ สิงหาคม โรงแรมลีการ์เดน พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา
             นางขนิษฐา  กาฬกาญจน์ ศน.สพป.สงขลา เขต 2 (081-9593528)
             นางสมศรี  ผ่องใส ศน.สพป.ปัตตานี เขต 2 (093 -5768229)
             นางอนงค์นุช  ผลยะฤทธิ์  ศน.สพป.สงขลา เขต 1 (093 -5818756)
             นายวาสนา  สาราบรรณ์ ศน.สพป.ตรัง เขต 2 (092 - 0728064)
             นายวิจิตต์  ช่วยพิชัย ศน.สพป.สตูล (089 - 4656674)
             นางสาววรรณ์ณี  อินทศรีมา ศน.สพป.ปัตตานี เขต 1 (081 -5996923)

     ภาคใต้ตอนบน  ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
            ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า  จ.สุราษฎร์ธานี
            นางภัทรินทร์  ชูมาก  0817974813


 


Ċ
ไม่ทราบผู้ใช้,
23 ก.ค. 2559 17:11
Ċ
ไม่ทราบผู้ใช้,
23 ก.ค. 2559 17:13