กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2559

สพฐ.โดย ศนฐ.จัดประชุมบรรณาธิการกิจแนวทางการสร้างงานอาชีพสู่การมีงานทำของโรงเรียนดีประจำตำบล
ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔  พฤษภาคม  2559  ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  
คำสั่ง หนังสือราชการด้านล่าง (01)
ประชุมคณะนิเทศการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับประเทศ
ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมอะเดรียติด  พาเลซ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 คำสั่ง หนังสือราชการด้านล่าง (02-05)

 รุ่นที่ 1 ประชุมระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม  2559 โดยผู้ประชุมประกอบด้วยคณะนิเทศ การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับประเทศ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 516/2559 ลงวันที่ 7 เมษายน 2559 (หน้า1-30) | (หน้า 31-65) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน และ ตอนล่าง) และภาคใต้ จำนวน 508 คน
รุ่นที่ 2 ประชุมระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559โดยผู้ประชุมประกอบด้วยคณะนิเทศ การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับประเทศ ตามคำสั่งสำงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 516/2559 ลงวันที่ 7 เมษายน 2559 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออก  จำนวน 474 คน