กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2559


ตอบรับหนังสือแนวทางการสร้างงานอาชีพ
สู่การมีงานทำโรงเรียนดีประจำตำบล  
หรือ คลิกลิ้งค์ตอบรับที่นี่ !!!

  
คลิกดูผลการแจ้งแบบตอบรับ  หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายนำร่องส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ จากสำนักการคลังและ
สินทรัพย์
ที่ศธ04002/ว2786 ลว 20 กันยายน 2559 
ที่ศธ04002/ว2772 ลว 19 กันยายน 2559 

แจ้งงบประมาณนำร่องส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์  หนังสือราชการ สพม. | สพป. | บัญชีแจ้งจัดสรร สพม.
บัญชีแจ้งจัดสรร สพป. |หนังสือแจ้งจัดสรร โรงเรียนละ 50000บ.


การประชุมสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๒๕กรกฎาคม  ถึง ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ รวม ๙จุด จุดละ ๒ วัน  จำนวน ๓๓๐๒ โรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลให้มีมาตรฐานคุณภาพที่สูงขึ้น มีความเข้มเเข็งทั้งด้านวิชาการ งานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
  
คลิกอ่านและดาวโหลดหนังสือราชการและกำหนด
การประชุม
  | ดาวโหลดเอกสารประกอบการบรรยายการพัฒนาผลิตภัณฑ์

แจ้งงบประมาณนำร่องส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ


แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์  หนังสือราชการ สพม. | สพป. | บัญชีแจ้งจัดสรร สพม.
บัญชีแจ้งจัดสรร สพป. |หนังสือแจ้งจัดสรร โรงเรียนละ 50000บ.     |   รายชื่อโรงเรียน สพม.|  |  รายยชื่อโรงเรียน สพป.


การประชุมสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๒๕กรกฎาคม  ถึง ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ รวม ๙จุด จุดละ ๒ วัน  จำนวน ๓๓๐๒ โรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลให้มีมาตรฐานคุณภาพที่สูงขึ้น มีความเข้มเเข็งทั้งด้านวิชาการ งานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
          
                คลิกอ่านและดาวโหลดหนังสือราชการและกำหนดการประชุม   | ดาวโหลดเอกสารประกอบการบรรยายการพัฒนา  
                            ผลิตภัณฑ์ 


สพฐ. โดย ศนฐ. จัดประชุมเตรียมการสัมมนาระดับภูมิภาคระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
 ณ โรงเเรมเวสเก็ต  เรสซิเด้นท์ บางบัวทอง  นนทบุรี
 คลิกอ่านรายละเอียด


 สพฐ. โดย ศนฐ. จัดอบรมกรอบแนวทางการจัดการเรียนรู้โรงเรียนดีประจำตำบลสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ  โรงแรมริเวอร์ไซด์  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

  หนังสือราชการถึงสพม. | สพป.

 สพฐ.โดยศนฐ.แจ้งโอนงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนดีประจำตำบลกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นงานอาชีพและการมีงานทำ สู่ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์และการมีรายได้ระหว่างเรียน

                              คลิกอ่านรายละเอียด

สพฐ.โดย ศนฐ.จัดประชุมบรรณาธิการกิจแนวทางการสร้างงานอาชีพสู่การมีงานทำของโรงเรียนดีประจำตำบล  ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔   พฤษภาคม 2559  ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
คลิกอ่านรายละเอียด

สพฐ.โดย ศนฐ.จัดประชุมคณะนิเทศการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับประเทศ
ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2559  ณ โรงแรมอะเดรียติด พาเลซ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงมักกะสัน เขต         ราชเทวีกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 2 รุ่น  
                               คลิกอ่านรายละเอียด  |  ดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุม