ผลงานโรงเรียนด้านงานอาชีพ

 
 
   วัตถุประสงค์  เพื่อเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนดีประจำตำบล ด้านอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย "โรงเรียนทำมาหากิน" 

 
  อนึ่ง  ให้ผู้รับผิดชอบโรงเรียนดีประจำตำบล แจ้ง ผลงานด้านดีเด่นด้านอาชีพ หรือผลิตภัณฑ์สู่อาชีพของโรงเรียนดีประจำตำบลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกรอกข้อมูลตามลิ้งค์เเจ้งเพิ่ม เพื่อดำเนินการเผยแพร่ต่อไป